O sboru - aneb kdo jsme?

Jsme křesťané - evangelíci.

Patříme do společenství evangelických církví, které vycházejí z reformačního hnutí, kladou důraz na studium Bible a hledají v ní odpovědi na důležité životní otázky.

Vytváříme společenství víry, které zahrnuje všechny generace.

Náš sbor působí převážně na území města Poděbrady a některých okolních obcí (Křečkov, Kouty).

Vyznání

Církev je společenstvím těch, kdo se hlásí k Ježíši Kristu. Z jeho života, smrti a vzkříšení čerpají naději pro svůj život a podle jeho příkladu chtějí žít. Život Ježíše z Nazaretu, tak jak ho poznáváme ve svědectví Bible a především evangelií, je pro nás měřítkem toho, oč Bůh stojí, co je dobré a pro náš život nosné.

Za nejdůležitější považujeme lásku k Bohu a lidem - bez rozdílu a bez škatulkování. Víme, že to v plnosti nedovedeme, ale víme také o odpuštění, díky kterému se smíme vždy znovu a znovu pokoušet žít podle Kristova příkladu. Na život nemáme žádný hotový návod, ale každou situaci se snažíme vidět „Kristovýma očima“ a podle toho se odpovědně rozhodovat. Svědectví bible je nám k tomu opět pomocí.

Souvislosti

Náš sbor je součástí Českobratrské církve evangelické, která vznikla v roce 1918 sloučením dřívějších evangelických církví luterského a kalvínského vyznání. Snad proto je evangelická církev otevřená různým pohledům a nemá potřebu mít vždy a ke všemu jednotné a závazné stanovisko, kterému by se museli všichni podřídit. Přednost dává rozhovoru a společnému hledání odpovědí a stanovisek. (Více na www.e-cirkev.cz - oficiální stránky církve nebo na nezávislém portálu Evangnet.cz nebo v sekci "Pozvání k víře" na tomto webu)

Sousední sbory naší církve jsou v Libici nad Cidlinou, Nymburce, Předhradí, Velenicích, Pečkách.
Ve správním měřítku jsme součástí „Poděbradského seniorátu Českobratrské církve evangelické“.

Organizace

Sborový život – organizační, hospodářský i duchovní – má v odpovědnosti staršovstvo. Schází se jednou měsíčně. Staršovstvo je voleno jednou za šest let sborovým shromážděním. Sborové shromáždění se schází pravidelně každý rok a rozhoduje o zásadních momentech života sboru, povolává a volí také faráře.

Zástupci sboru jsou farář (Martin Fér) a kurátor (Michal Povolný).

Doporučená literatura (k dispozici ve farní kanceláři nebo na webu):