Kázání

trpěl pod Ponciem Pilátem (Apoštolské vyznání víry)

Čtení: J 18,33- 19,16

Píseň: Sv 278 – Přijď již

Kázání: Mk 8,31-33 + trpěl pod Ponciem Pilátem (kázání k poslechu ZDE)

Možná jste si toho někdy všimli - celý Ježíšův život je v apoštolském vyznání shrnut v těch několika slovech - trpěl, byl ukřižován, umřel... Z evangelií přece ale víme o Ježíšově životě víc. Víme, že jeho život nebyl jenom utrpení, ale byl také plný radostných setkání na různých hostinách a s různými lidmi (až ho zlé jazyky nazývali žráčem a pijanem vína), známe také příběhy a podobenství o radosti, která patří k blízkosti božího království. A přece to všechno apoštolské vyznání vynechává a přijde rovnou k tomu, co bylo na konci: k utrpení.

Kategorie: 

jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie panny (Apoštolské vyznání víry)

Modlitba: Bože, vyznáváme, že ty jsi Pánem celého světa, všeho co vidíme i nevidíme. Jsi svrchovaný, nepřístupný a svatý. A přece tě krze Ježíše Krista a díky jemu poznáváme jako milosrdného Otce, který odpouští a který se smilovává. V Ježíši Kristu nám ukazuješ cestu a v Duchu svatém nás pozdvihuješ tam, kdeklesáme. Prosíme, ztiš a utiš si nás i tuto neděli, abychom spolu s celou církví všude po světě naslouchali tvému slovu a zv tvého milosrdenství mohli žít. Amen.

Čtení: Gn 3,9 – 24

Píseň: 440 – Ozvi se Pane můj

Kategorie: 

i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho (Apoštolské vyznání víry)

Modlitba: Bože, patří ti chvála za to, že jsi vždy nacházel lidská slova, abys nás lidi oslovil. Patří ti chvála za to, že jsi nalezl lidskou podobu, slovo se stalo tělem a tvůj milý Syn žil mezi námi a pro nás. Zaháněl strach a vzbuzoval radost, obdarovával svým pokojem, nadějí. Obětoval se a otevřel nám cestu k opravdovému životu. Děkujeme, že i dnes smíme spoléhat na jeho blízkost. Proměňuj nám mysl, ať rozeznáme, co je dobré a co smíme i dnes čekat: Kristovo dobrodiní pro nás, pro církev, pro tvé stvoření – přítomné i budoucí. Amen.

Kategorie: 

Stvořitele nebe i země (Apoštolské vyznání víry)

Modlitba: Hospodine, Stvořiteli světa, děkujeme ti za jeho krásu, za všechno, čím jsme obklopeni, co nám dává radost i sílu. Chválíme tě a žasneme nad důmyslností tvého stvoření, na které se nemůžeme vynadívat. Děkujeme za všechny krásné chvíle, které jsme mohli v uplynulých dnech prožít. Bez tebe by tento svět nebyl ničím, jen nehostinnou beztvarou hroudou. Bez tebe by nic z té krásy nemělo smysl, bez tebe bychom byli ztraceni.

Kategorie: 

všemohoucího (Apoštolské vyznání víry)

Modlitba: Milostivý Bože, mnoho kolem nás toho je zavřeného, mnozí jsme doma zavření a izolovaní. Ty ale přicházíš i skrz zavřené dveře, máš klíče k našim životům. Otevíráš výhledy naděje. Prosíme, otevírej nám je i nyní. Přinášej klid tam, kde vládne nervozita a strach. I v tuto chvíli chceme zůstat otevření pro tvé oslovení. Prosíme za všechny křesťany, kteří se dnes všelijakým způsobem a po celém světě podobně, všelijak provizorně, snaží oslavit neděli vzkříšení. Prosíme, buď nám nablízku. Amen

Čtení: Da 3,13-18

Kategorie: 

Otce (Apoštolské vyznání víry)

Modlitba: Pane, jsi pramenem, světlem, posilou i útočištěm, k tobě přicházíme se svými nadějemi, se svými sny i se vším, co tíží. Přicházíme se svými díky i s radostí za všechny dobré chvíle. U tebe smíme také odložit, co nás tíží; tobě se smíme svěřit a vypovídat. Někdy máme pocit, že jsme ti silní, co všechno zvládnou a nikoho nepotřebují, snad ani tebe, Bože, ne. Přesto prosíme, nenech nás opuštěné. Někdy se cítíme docela slabí a nemáme sílu udělat ani to nejdůležitější. Připadá nám těžké i volat k tobě o pomoc. Prosíme, nenech nás napospas naší slabosti.

Kategorie: 

v Boha (Apoštolské vyznání víry)

Modlitba: Milostivý Pane, ty k nám přicházíš. Často tak, že tě nezpozorujeme, že si to neuvědomujeme. Přicházíš a oslovuješ nás. Často nás tvé slovo zaskočí. Potká nepřipravené, nerozhodné. Často se zdráháme ho přijmout. Bojíme se, že nezvládneme úkoly, které před nás stavíš. Bojíme se, že nás to bude něco stát.

Dej ať zaslechneme nejenom tvou výzvu k činu, ale ať zaslechneme také ujištění, že na to nejsme sami. Že ty jdeš před námi a s námi. Že cesta s tebou nás vyvádí ze všech otroctví a strachů.

Kategorie: 

Věřím (Apoštolské vyznání víry)

Modlitba: Hospodine, náš Pane, tobě patří naše chvála a vděčnost. S úžasem si smíme uvědomovat, že ti patříme a co to pro nás znamená. S vděčností smíme přijímat tvou ruku, která nás drží, když padáme, ukazuje směr, když bloudíme, popostrkuje, když ztrácíme odvahu nebo se ti chceme někam ztratit.

Kategorie: 

David a Saul v jeskyni (1Sam 24)

Příběhy o Davidovi patří k těm nejpoutavějším v bibli. Určitě by se daly dobře zfilmovat. Davida sledujeme od chvíle, kdy jako nenápadný hudebně nadaný mladíček přichází na královský dvůr, poráží obra – do té doby je to spíš taková pohádka – jak ovšem David dospívá, tak se z pohádky stává dobrodružné drama, thriller o psanci na útěku, do toho několik milostných zápletek střídaných s obdobím úspěšné vlády, v dalším dílu už zase na útěku a ve stáří pak hádky v rodině a únava. V tom příběhu je všechno: napětí, emoce, chvíle štěstí i zklamání.

Kategorie: 

Za hosty anděly - Žd 13,1-2

Bratrská láska ať trvá. S láskou přijímejte i ty, kdo přicházejí odjinud. Tak někteří (aniž to tušili) měli za hosty anděly. (Žd 13,1-2 )

Kategorie: 

Stránky

Subscribe to Kázání